1.
Nguyễn MA. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022. jmpm [Internet]. 27 Tháng Mười 2023 [cited 11 Tháng Chạp 2023];48(8):99-109. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/451