1.
Hoàng XC, Đỗ NB, Vũ MT, Bùi TL, Nguyễn Thị TT, Trương C Định, Bùi MT, Bùi TN, Lâm TN, Võ TBT. TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP NS1 CHUNG BỐN CHỦNG VI RÚT DENGUE TRONG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI. jmpm [Internet]. 22 Tháng Tám 2023 [cited 22 Tháng Chín 2023];48(6):16-23. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/388