Hoàng, Đình Anh, Thị Hoàng Oanh Nguyễn, Văn Phúc Lê, Minh Hải Nguyễn, Thị Hoàng Oanh Nguyễn, Thị Diệu Hương Phạm, Vũ Thắng Nguyễn, và Đình Khánh Hoàng. “NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN TRÊN SIÊU ÂM FIBROSCAN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 172–179. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/806.