Lê, Đức Nam, Vĩnh Hiệp Đặng, Duy Dũng Lê, Thị Thu Hằng Tống, Thu Thủy Vũ, Văn Thạch Nguyễn, Khánh Lâm, Hoàng Thịnh Nguyễn, Văn Giang Bùi, và Quốc Dũng Nguyễn. “SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA PHÂN LOẠI LIRADS VÀ MRECIST TRONG ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ SAU NÚT MẠCH LẦN ĐẦU CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 201-212. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/802.