Nguyễn, Thị Điệp, Thị Phương Phạm, và Duy Hùng Nguyễn. “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U NGUYÊN BÀO TỦY VÀ U MÀNG NÃO THẤT VÙNG HỐ SAU Ở TRẺ EM”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 180-189. Truy cập Tháng Năm 21, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/800.