Phan, Hoàng Giang, Hồng Đức Trương, Huy Hoàng Nguyễn, Thị Hương Nguyễn, Thị Thúy Hằng Trần, Minh Tuấn Nguyễn, Đào Vũ Đỗ, và Đăng Lưu Vũ. “BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT SỬ DỤNG KEO SINH HỌC ĐƠN THUẦN”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư 17, 2024): 136-143. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/790.