Lại, Bá Thành, và Chí Thanh Hồ. “KẾT QUẢ DẪN LƯU DỊCH Ổ BỤNG DƯỚI SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 19, 2024): 182–191. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/778.