Cao, Văn Hiệp, Quang Huy Bùi, Xuân Tĩnh Đỗ, Việt Hùng Đinh, Văn Linh Nguyễn, và Đình Khanh Nguyễn. “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN GIẢ BỆNH Ở NAM QUÂN NHÂN”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 19, 2024): 137–144. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/749.