Phạm, Quốc Huy, Văn Khương Kiều, Đăng Hải Nguyễn, Đức Thuần Đỗ, Văn Quyết Lê, Thị Thu Hà Nguyễn, Công Thức Lương, và c.s. “ĐẶC ĐIỂM TUẦN HOÀN BÀNG HỆ TRÊN CT MẠCH NÃO ĐA PHA Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT ĐƯỜNG TĨNH MẠCH”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 19, 2024): 87–96. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/733.