Nguyễn, Trọng Điệp, Thị Thanh Hường Nghiêm, Tuấn Anh Nguyễn, Nguyên An Đỗ, và Thị Phương Thảo Trần. “ẢNH HƯỞNG CỦA TÁ DƯỢC ĐẾN BÀO CHẾ BỘT CAO KHÔ DẠ DÀY HĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 3 (Tháng Ba 26, 2024): 17–26. Truy cập Tháng Bảy 23, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/724.