Hoàng, Anh Trung, Thị Miến Hoàng, Thị Hiền Mai, Hữu Dũng Nguyễn, và Việt Thắng Lê. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA THIẾU MÁU VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 19, 2024): 172–181. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/716.