Hà, Mạnh Hùng, Đình Toàn Lê, và Văn Quân Lê. “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN: ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO THỨ PHÁT DO CHẤN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 19, 2024): 108–115. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/678.