Lại, Bá Thành, Chí Thanh Hồ, và Huy Thông Nguyễn. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 17, 2024): 97–107. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/667.