Nguyễn, Minh Phương, Văn Mạnh Phan, Hữu Bền Nguyễn, Thị Diệu Hương Phạm, và Phúc Thành Hoàng. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ Ở NAM GIỚI NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG HỆ THỐNG VIENNA TEST SYSTEM”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 109-118. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/658.