Đào, Ngọc Bằng, Chí Tuấn Nguyễn, Thị Hoan Nguyễn, và Bá Thắng Tạ. “BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM 16S RRNA-Real-Time ExBP-RT-PCR TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI MỚI”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 227-234. Truy cập Tháng Năm 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/652.