Đỗ, Đức Thuần, Ngọc Thảo Phạm, Đức Thuận Nguyễn, và Minh Tuân Trần. “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI CHỨNG CHÂN KHÔNG YÊN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 292-299. Truy cập Tháng Năm 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/645.