Lê Đình, Tuân, Đức Chiến Vũ, Tiến Sơn Nguyễn, Huy Thông Nguyễn, Công Thức Lương, Duy Toàn Nguyễn, và Huy Hoàng Dương. “NGUY CƠ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 THEO THANG ĐIỂM ADA Ở ĐỐI TƯỢNG RỐI LOẠN LIPID MÁU”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 3 (Tháng Ba 26, 2024): 158-167. Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/643.