Nguyễn, Văn Đức, Thị Ngọc Trường Trần, Đình Sơn Nhữ, và Đức Thuận Nguyễn. “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG BÁN CẤP VÀ THẦN KINH NGOẠI VI DO LẠM DỤNG KHÍ CƯỜI”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 3 (Tháng Ba 26, 2024): 168–176. Truy cập Tháng Bảy 23, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/641.