Trịnh, Công Điển, Văn Nam Lê, Thu Trang Nguyễn, Ngọc Thạch Phạm, và Văn Duyệt Lê. “NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIỂU GEN SARS-CoV-2 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 322-329. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/635.