Trần, Thị Hương Giang, và Nguyễn Như Hiếu Trần. “THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN QUÂN KHU 7”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 162-173. Truy cập Tháng Năm 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/627.