Đinh, Trọng Hà, Minh Phát Tống, và Lê Chiến Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÁT ÂM Ở CHUỘT NHẮT ĐƯỢC SINH RA TỪ CHUỘT MẸ CÓ PHƠI NHIỄM VỚI ACID VALPROIC”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 3 (Tháng Ba 26, 2024): 42-52. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/620.