Nguyễn, Thị Thu, Trọng Hà Nguyễn, Văn Bằng Nguyễn, Xuân Hòa Tăng, và Xuân Khái Nguyễn. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ NLR, PLR VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 341-351. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/579.