Trần, Thị Hồng Nhung, Thị Thu Giáp, và Anh Tuấn Đinh. “DI CĂN MANH TRÀNG TỪ UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT: MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 19, 2024): 145–154. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/568.