Huỳnh, Đông Á, Thái An Trịnh, Nguyễn Gia Huy Phạm, Thị Như Trần, Trương Thắng Lê, và Hoàng Chương Nguyễn. “PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHÁNG METHICILLIN CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN PHÂN LẬP TỪ TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 3 (Tháng Ba 26, 2024): 76-86. Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/564.