Võ, Sỹ Nhật, và Vinh Bùi Thế. “XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MOLNUPIRAVIR TRONG VIÊN NANG CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 17, 2024): 25–35. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/561.