Đào, Thị Nguyệt, Đình Công Lê, Vũ Hùng Cao, và Thanh Hương Đỗ. “TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG DO SÁN LÁ PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP Ở TRẺ EM TẠI VIỆT NAM”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 1 (Tháng Giêng 22, 2024): 95-103. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/533.