Nguyễn, Đức Điển, Văn Chuyên Nguyễn, Minh Phương Nguyễn, Văn Ba Nguyễn, Thị Thu Trang Nguyễn, Tuấn Anh Lê, Thị Trường Hoàng, Thị Hoa Vũ, Trọng Đạt Nguyễn, và Hoàng Trung Nguyễn. “NGHIÊN CỨU GẮN ĐỊNH HƯỚNG KHÁNG THỂ LÊN HẠT NANO VÀNG SẢN XUẤT QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH PHÁT HIỆN NHANH AFLATOXIN M1”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 3 (Tháng Ba 26, 2024): 63–75. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/529.