Nguyễn, Minh Tuấn, Văn Hướng Nguyễn, Hồng Khôi Võ, và Thị Trang Nguyễn. “BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIẾN THỂ GEN Ở NGƯỜI BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 8 (Tháng Mười 27, 2023): 5-15. Truy cập Tháng Chạp 11, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/480.