Nguyễn, Quang Huy, Ngọc Sơn Đỗ, và Trung Kiên Nguyễn. “GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA NỒNG ĐỘ GFAP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 8 (Tháng Mười 27, 2023): 110-119. Truy cập Tháng Chạp 11, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/457.