Nguyễn, Minh An. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 8 (Tháng Mười 27, 2023): 99-109. Truy cập Tháng Chạp 11, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/451.