Nguyễn, Trọng Phúc, Thế Hải Phùng, Hoàng Phương Nguyễn, Ngọc Tuấn Nguyễn, Trung Kiên Hoàng, Việt Lê, Anh Tuấn Đỗ, Văn Đông Lê, và Khắc Đại Đỗ. “THIẾT LẬP QUY TRÌNH TINH SẠCH VÀ NUÔI CẤY TĂNG SINH KHỐI TẾ BÀO GIẾT TỰ NHIÊN PHÂN LẬP TỪ MÁU NGOẠI VI BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 8 (Tháng Mười 27, 2023): 16–25. Truy cập Tháng Bảy 23, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/446.