Do, Thi Le Quyen, Huu Tho Ho, Dinh Ung Nguyen, và Tien Tuyen Hoang. “CORRELATION BETWEEN INTRAHEPATIC CccDNA AND SERUM HBV PgRNA IN TREATMENT-NAÏVE CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 8 (Tháng Mười 27, 2023): 120-130. Truy cập Tháng Chạp 11, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/445.