Nguyen, Duy Anh, Hoai Nam Tran, Ngoc Thach Nguyen, Van Khuong Tran, The Nam Trinh, và Anh Dung Vu. “THE POST-OPERATIVE ANALGESIC EFFECTIVENESS OF A NEFOPAM AND FENTANYL MIXTURE IN PATIENTS UNDERGOING SPINAL FUSION SURGERY”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 8 (Tháng Mười 27, 2023): 142-153. Truy cập Tháng Chạp 11, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/430.