Đỗ, Đức Thuần, Mai Quỳnh Vũ, và Ngọc Thảo Phạm. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHẢ NĂNG Y TẾ CƠ SỞ VÀ LÂM SÀNG VỚI THỜI GIAN ĐẾN VIỆN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 8 (Tháng Mười 27, 2023): 37–44. Truy cập Tháng Sáu 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/424.