Cao, Tuấn Anh, và Hoàng Lê. “KẾT QUẢ CHUYỂN ĐƠN PHÔI ĐÔNG LẠNH NGÀY 5 SO VỚI NGÀY 6 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”. Tạp chí Y Dược học quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023): 32-39. Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/394.