Hoàng, Xuân Cường, Như Bình Đỗ, Minh Thương Vũ, Thùy Linh Bùi, Thanh Thảo Nguyễn Thị, Công Định Trương, Minh Trường Bùi, Thế Ngọc Bùi, Thảo Nguyên Lâm, và Thị Bích Thủy Võ. “TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP NS1 CHUNG BỐN CHỦNG VI RÚT DENGUE TRONG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI”. Tạp chí Y Dược học quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023): 16-23. Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/388.