Phạm, Thị Nguyệt, Quốc Thành Trịnh, Thế Sơn Trịnh, và Trọng Hà Đinh. “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA ESTROGEN DẠNG UỐNG VÀ DẠNG BÔI NGOÀI DA LÊN MỘT SỐ YẾU TỐ ĐÔNG MÁU TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH TẠI VIỆN MÔ PHÔI LÂM SÀNG QUÂN ĐỘI”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023): 49–57. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/377.