Trần, Bảng Đại. “ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN TÍNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023): 5–15. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/370.