LÊ, VIỆT ANH, Minh Dương Vũ, và Sĩ Tuấn Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN ”. Tạp chí Y Dược học quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023): 58-69. Truy cập Tháng Chín 22, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/368.