Vibounmy, Keovithoun, Trung Kiên Nguyễn, Thiêm Đông Hà, và Việt Thắng Lê. “NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp chí Y Dược học quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023): 70-77. Truy cập Tháng Chín 22, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/359.