Vũ Nhất Định, Nguyễn Trọng Hòe, và Trần Doanh Hiệu. “THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023): 105–113. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/341.