Hoàng, Đình Anh, và c.s. “NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN TRÊN SIÊU ÂM FIBROSCAN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, Tháng Tư 2024, tr 172-9, doi:10.56535/jmpm.v49.806.