Nguyễn, Q. T., Đăng T. Phạm, T. N. Hán, K. D. Nguyễn Thị, H. S. Mai, và N. H. . Lê. “ĐỘC TÍNH ĐƠN LIỀU VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH PET/CT CỦA DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ GALLIUM-68 PSMA I&T TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, Tháng Tư 2024, tr 78-90, doi:10.56535/jmpm.v49.794.