Nguyễn , Đăng H., K. Lâm, D. B. Nguyễn, A. T. Phùng, Đình Đài Phạm, P. Đức Đặng, và Đức T. Đỗ. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BÓ VỎ - TIỂU NÃO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ SỨC CĂNG KHUẾCH TÁN Ở NGƯỜI BỆNH ALZHEIMER VIỆT NAM”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, Tháng Tư 2024, tr 35-43, doi:10.56535/jmpm.v49.783.