Nguyễn , Anh Tuấn, và c.s. “BÁO CÁO KỸ THUẬT CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BẠCH MẠCH CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG QUA HẠCH BẸN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, Tháng Tư 2024, tr 7-14, doi:10.56535/jmpm.v49.777.