Nguyễn, Duy Toàn, và c.s. “ĐẶC ĐIỂM BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐA GIÁC WILLIS TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN CÓ VÀ KHÔNG CÓ ĐỘT QUỴ NÃO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, Tháng Tư 2024, tr 15-25, doi:10.56535/jmpm.v49.775.