Cao, Văn Hiệp, và c.s. “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN GIẢ BỆNH Ở NAM QUÂN NHÂN”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 5, Tháng Sáu 2024, tr 137-44, doi:10.56535/jmpm.v49i5.749.