Hoàng, Anh Trung, và c.s. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA THIẾU MÁU VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 5, Tháng Sáu 2024, tr 172-81, doi:10.56535/jmpm.v49i5.716.