Đinh Việt, Đức, và c.s. “TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN NANOCOVAX PHÒNG COVID-19 TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 5, Tháng Sáu 2024, tr 36-45, doi:10.56535/jmpm.v49i5.715.