Nguyễn, Minh Quyền, và c.s. “BÁO CÁO CA BỆNH: NẤM DA DO TRICHOPHYTON INDOTINEAE ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 5, Tháng Sáu 2024, tr 128-36, doi:10.56535/jmpm.v49i5.693.